Kompetanse og standarder

Tilstandsanalyser, eller tilstandsundersøkelser som de også blir kalt, blir utført for å skaffe informasjon om bygningers tilstand. Tilstandsanalyser kan begrenses til en del av et byggverk. Tilstandsanalyser bør utføres før ethvert større rehabiliteringsprosjekt, ombygging, påbygging eller dersom byggverket er gammelt.

Utførelsen av en tilstandsanalyse er standardisert og den gjeldende standarden er NS 3424 «Tilstandsanalyse av byggverk» (Link til standarden). Dersom du eller dere ønsker å få utført en tilstandsanalyse bør dere forsikre dere om at de som utfører tilstandsanalysen kjenner til, og utfører, tilstandsanalysen i henhold til standarden. Dette er med på å sikre at tilstandsanalysen er detaljert nok til at den kan benyttes i planelegging og prosjektering av tiltak.

For tilstandsanalyser av betongkonstruksjoner bør dere samtidig sørge for at den utførende kjenner til Rådgivende Ingeniørers Forenings (RIF) norm «Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner». Denne normen er fra 1995 og ikke lenger i publikasjon, men ny norm er under utarbeiding.

Vi utfører tilstandsanalyser av betongkonstruksjoner i henhold til både NS 2424 og RIFs norm. Millab Consult har samlet 35 års erfaring med tilstandsanalyser av mur- og betongkonstruksjoner.

Når bør tilstandsanalyser gjennomføres?

En tilstandsanalyse bør utføres før enhver større rehabilitering eller ved klare tegn til pågående nedbrytning. Byggets alder kan alene ofte være en god nok begrunnelse for å få gjennomført en tilstandsanalyse. Det finnes skademekanismer som kan pågå skjult i lengre tid før problemer kommer til syne. Skjulte vannlekkasjer eller kondensproblematikk kan gjøre stor skade på treverk før symptomene blir åpenbare. Når problemer først kommer til syne, går videre nedbrytning gjerne raskt.

Skjulte nedbrytningsmekanismer er typisk for betongkonstruksjoner da nedbrytningen kan ha pågått lenge før skader blir synlige. Dette skyldes at de prosesser som gir opphav til betongnedbrytning foregår over lang tid.

Se vår artikkel «Nedbrytning av betong og betongskader».

Vi anbefaler at tilstandsanalyser av betongkonstruksjoner utføres før symptomer og skader kommer til syne, særlig hvis betongkonstruksjonen er fra før år 2000. Ofte er utbedring av eksisterende skader en stor del av kostnadene ved en betongrheabilitering. Dersom betongrehabiliteringen kan tas før skademengden blir stor kan man slippe unna langt billigere. En tilstandsanalyse vil også kunne gi svar på når man bør forvente å måtte utføre en betongrehabilitering. Med slik informasjon kan man budsjettere med eller spare opp til rehabiliteringen.

Selv om det er eldre byggverk som typisk har behov for tilstandsanalyser kan selv nye eller nyere byggverk ha undersøkelsesbehov. Vi har utført tilstandsanalyser av byggverk som var yngre enn 3 år på undersøkelsestidspunktet. Slike undersøkelser er heldigvis uvanlige, og er ofte som følge av graverende byggefeil. I vårt spesialfelt innenfor mur- og betong er det særlig nye eller nyere garasjeanlegg som kan kreve en tilstandsanalyse.

Se vår artikkel «Har dere et nytt eller nyere garasjeanlegg av betong?».

Hvordan gjennomføres tilstandsanalysen?

Som nevnt innledningsvis så er utførelsen av en tilstandsanalyse standardisert. Standarden setter krav til hvordan en tilstandsanalyse skal utføres og hvordan resultatene skal rapporteres. Den setter samtidig krav til at den utførende er uhildet og upåvirket av partsinteresser. Dette setter krav til at rådgivningen belyser alle tilgjengelige metoder og rehabiliteringsmetoder.

Enhver tilstandsanalyse vil begynne med en definering av oppgaven, samt en beskrivelse av det som skal undersøkes. Videre vil det velges på hvilket nivå tilstandsanalysen skal utføres på. Standarden beskriver tre nivåer:

  • Nivå 1: Typisk brukt for rutineundersøkelser. Ofte begrenset til visuell inspeksjon.
  • Nivå 2: Typisk brukt før større arbeider, ombygginger eller rehabiliteringer. Visuell inspeksjon kombinert med gjennomgang av tegningsgrunnlag, målinger, prøvetakninger og/eller beregninger.
  • Nivå 3: Dette er et svært detaljert nivå som vanligvis begrenses til en del av byggverket. Undersøkelsene er svært omfattende og det samme er rapporteringen.

For undersøkelser av betongkonstruksjoner anbefales nivå 2 da utredelse av skademekanismene krever prøvetakning. Vi utfører sjeldnere tilstandsanalyser av betongkonstruksjoner på nivå 1 da dette nivået er uegnet for tilstandsanalyser av betong som kan benyttes til planlegging eller prosjektering av tiltak.. Nivå 1 kan passe dersom ren skaderegistrering er ønskelig, eller for mer presis vurdering av behovet for en analyse på nivå 2. Vi utfører også tilstandsanalyser på nivå 3, men det er heldigvis sjeldent behov for en så omfattende undersøkelse.

Etter at nivå er valgt blir det vanligvis utarbeidet en gjennomføringsplan. Deretter følger innhenting av informasjon om bygget fra byggherrer, offentlige registre, nyhetsartikler, «googling» og hvor enn informasjon måtte finnes. Vi gir vanligvis en gjennomføringsplan som en del av våre tilbud på tilstandsanalyser.

Etter disse stegene utføres selve tilstandsanalysen og det blir utarbeidet en tilstandsrapport. Tilstandsrapporten inneholder informasjon om tilstanden, skadeårsaker, risikovurderinger, utbedringsanbefalinger, tidsrammer og utbedringsalternativer, samt kostnadsoverslag. Tilstandsrapporten vil være sentral i utarbeidelse av vedlikeholdsplaner, budsjetter og i prosjektering av utbedringstiltak. Vi tilbyr å utarbeide vedlikeholdsplaner, samt prosjektering av betongrehabilitering. Våre tilstandsrapporter kan også benyttes av tredjeparter til å gjøre det samme.

Kontakt oss gjerne for en gratis og uforpliktende befaring!

Det som ser uskyldig ut fra bakken...
Millab Consult AS...ser ikke alltid like bra ut ved nærsyn.
Millab Consult ASOfte blir fjerning av nedfallsfarlig betong en del av tilstandsanalysen...
Millab Consult AS...og alle skader blir nøye dokumentert i tilstandsrapporten.
Millab Consult ASLangtkommen karbonatisering var skyld i skadene på disse balkongene.
Millab Consult AS